Vormgeving publieke organisaties

Bij de vormgeving van publieke uitvoeringsorganisaties en samenwerkingsverbanden is het niet altijd even gemakkelijk om de juiste juridische vorm te kiezen. PROOF adviseurs heeft daartoe een handreiking ontwikkeld in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de hand van het volgende stappenschema helpen wij u bij het maken van de keuze voor bij uw specifieke situatie passende vormgeving en inrichting:

In dit stappenschema besteden we veel aandacht aan de juridische aspecten die op elkaar afgestemd moeten worden om tot een passend model te komen:

flowchart

  • Staats- en bestuursrecht (Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet / Provinciewet / Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht)
  • Het privaatrechtelijke overeenkomsten- en/of rechtspersonenrecht (Burgerlijk Wetboek)
  • Europees recht (aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, markt en overheid en staatssteun)
  • Fiscaal recht (omzetbelasting en vennootschapsbelasting)
  • Personeelsrecht (arbeidsovereenkomstenrecht, ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid

bestuurlijk_organisatierecht

Publicaties

Onze opdrachtgevers

logo-13
logo-18
logo-16
logo-14
logo-2
logo-12
logo-5
logo-1
logo-17
logo-4
logo-10
logo-7
logo-9
logo-8
logo-3
logo-15
logo-6
logo-11
Een greep uit ons werk

Ook met ons samenwerken?

Neem contact op